História Klubu absolventov Baťovej školy práce

Cieľom BŠP bola výchova priamych, samostatných ľudí, ktorí vedia už
vo svojich mladých rokoch zodpovedať za seba a im zverené úlohy.

ZALOŽENIE A CHARAKTERISTIKA

Predchodca dnešného Klubu ABŠ v Partizánskom vznikol dňa 26.11.1939 ako I. SLOVENSKÝ KLUB ABŠ V BAŤOVANOCH. Jeho jadro tvorili slovenskí absolventi BŠP zo Zlína, prichádzajúci na Slovensko so zámerom budovať firmu Baťa v Baťovanoch. Pri jeho založení tvorilo členskú základňu 100 členov, neskôr sa rozrástla na 217 členov. Činnosť klubu riadil 15-členný výbor, prvým predsedom Klubu bol Karol Salva. Čestný predseda Klubu bol Ján Lupták, vedúci závodu.

Vedenie firmy Baťa vysoko oceňovalo aktivity Klubu a zodpovedný prístup jeho členov k výrobným i spoločenským úlohám. Firma poverovala tých najschopnejších absolventov riadením vedúcich postov vo vnútri podniku i pôsobením v zahraničí. Členovia Klubu sa vyznačovali vysokým stupňom vernosti a oddanosti firme Baťa.

Aktivitami Klubu bola rozmanitá kultúrno-spoločenská činnosť, krúžková činnosť, divadelný odbor, odborné kurzy, prednášky, výučba cudzích jazykov, intenzívna činnosť medzinárodného odboru, aktívna športová činnosť, letectvo, modelárstvo, ľahká atletika, štafetové behy na Bradlo. Úzka súčinnosť s Baťovou školou práce, najmä v oblasti kultúry a športu. Memoriály Tomáša Baťu. Každoročne účasť na slávnostnom vyraďovaní absolventov BŠP a prijímanie za členov Klubu ABŠ. Vzťahy medzi členmi sa rozvíjali na základe priateľstva. Na pracovisku i v mimopracovnom čase vládol typický baťovský duch.

ŠTYRIDSAŤROČNÁ ODMLKA V ČINNOSTI

Rok 1948 bol úspešný aj problematický. Posledný štafetový beh na Bradlo. Predseda Klubu ABŠ Jozef Mihál odovzdal pozdravné posolstvo baťovianskej mládeže ministrovi národnej obrany gen. L. Svobodovi 2.5.1948. Dňa 21.4.1948 zrušené súkromné školy, teda aj BŠP. V septembri zmenený názov na Základnú školu práce. Tak došlo k zániku Baťovej školy práce v Baťovanoch. Vo februári 1949 bol výrobný podnik firmy Baťa v Baťovanoch premenovaný na Závody 29.augusta. Osada Baťovany bola premenovaná na Partizánske a bola povýšená na mesto. Činnosť Klubu bola nútene zastavená. Akékoľvek probaťovské prejavy boli nežiadúce.

OBNOVENIE ČINNOSTI KLUBU ABŠ

Uskutočnilo sa dňa 10.7.1992 na ustanovujúcej schôdzi absolventov BŠP v Partizánskom, za účasti staronových členov klubu. Klub nadviazal na tradíciu svojich predošlých aktivít. V súčasnosti eviduje 390 členov a plní úlohy spoločensko-prospešnej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou.